Workshops/Clinics

Basic Guitar (Januar)

Sa, 25.01.19, 18:30 – 20:00 Uhr

Basic Guitar (Februar)

Mi, 13.02.19, 15:45 – 17:15 Uhr

Basic Guitar (Februar/März)

Sa, 16.02.19, 13:00 – 14:30 Uhr

Chords Vol.1 (Februar)

Sa. 23.02.19, 11:00 – 13:00 Uhr

Basic Guitar (März)

Fr. 15.03.19, 18:30 – 20:00 Uhr

Complete Blues Guitar Vol.1 (März)

Sa. 23.03.19, 11:00 – 14:00 Uhr

Surf Guitar (März)

Sa. 23.03.19, 11:00 – 14:00 Uhr

Basic Guitar (April)

Mi. 10.04.19, 15:45 – 17:15 Uhr

Basic Guitar (April/Mai)

Sa. 20.04.19, 13:00 – 14:30 Uhr

Improvisation Pentatonik (April)

Sa. 27.04.19, 11:00 – 14:00 Uhr

Complete Blues Guitar Vol.2 (Mai)

Sa. 25.05.19, 11:00 – 14:00 Uhr

Basic Guitar (September)

Mi. 11.09.19, 15:45 – 17:15 Uhr

Basic Guitar (Oktober)

Fr. 04.10.19, 18:30 – 20:00 Uhr

Chords Vol.2 (Oktober)

Sa. 06.10.19, 11:00 – 13:00 Uhr

Basic Guitar (November)

Fr. 01.11.19, 18:30 – 20:00 Uhr

Complete Blues Guitar Vol.3 (November)

Sa. 09.11.19, 11:00 – 14:00 Uhr

Surf Guitar (November)

Sa. 16.11.19, 11:00 – 14:00 Uhr

Basic Guitar (November/Dezember)

Sa. 23.11.19, 13:30 – 15:00 Uhr